Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Vznik dopravní stavby - úvod

  • Jak jsou vybírány, připravovány a realizovány velké především silniční stavby v ČR? 
  • Jak probíhá veřejná zakázka na dálniční stavbu a jaká existují úskalí tohoto procesu? 
  • Má státní investor nastaveno funkční projektové řízení tak, aby stavba byla připravena a realizována co nejefektivněji, nejlevněji a v nejkratším možném termínu? 
  • Jaké jsou hlavní problémy při realizaci dopravních investic v ČR a jak situaci zlepšit? 

Naším cílem je identifikovat systémové i procesní problémy a pomocí návrhů řešení přispět ke stavu, kdy instituce investující množství veřejných prostředků, tak budou činit na základě odborné kvality svých pracovníků, transparentních procesů, řádné přípravy a fungujícího projektového řízení. V oblasti dopravy pak budou instituce připravovat jen takové stavby, které stát skutečně potřebuje, projekty budou dobře zhodnocené a připravené, s vybranou nejlepší variantou trasy.  Příprava velké dálniční stavby musí dosáhnout dohody všech stran a respektovat různé zájmy, jakými jsou veřejný zájem, soukromé vlastnictví či ochrana přírody. 

Jako příklad, jak procesy fungují, jsme zpracovali 3 případové studie veřejných zakázek na velké dálniční stavby:

Na základě zjištění z těchto případových studií vznikla Výzva Průhledná doprava pro ministra dopravy, která ukazuje na vybrané problémy přípravy a realizaci dopravních staveb v ČR, které lze zlepšit za relativně krátký čas.

Celkový přehled základních systémových i procesních problémů dopravních investic v ČR pak nabízí tzv. Desatero problémů a opatření potřebné k zavedení dobré správy v investicích Ministerstva dopravy.

Shrnutí našich zjištění a výstupů nabízí také Informační list (PDF)

Resort dopravy hospodaří s jedním z největších podílů na veřejných prostředcích. Zároveň je jedním z největších příjemců evropských dotací. Prostřednictvím svých investorských organizací (ŘSD, SŽDC, ŘVC) tak patří i mezi největší zadavatele veřejných zakázek v České republice.

Opakovaně se však ukazuje, že stát dosud nedokáže plánovat a připravovat velké dopravní stavby, vykupovat pozemky a dokončovat stavby v termínu. Proces přípravy a realizace stavby trvá v mnoha případech extrémně dlouhou dobu, je provázen komplikacemi při povolovacích řízeních, chybami a nejasnostmi v zadávacích dokumentacích k veřejným zakázkám, často se zbytečně přísnými požadavky pro uchazeče a jednostrannými kritérii pro hodnocení. Setkáváme se s „neočekávanými“ problémy při samotné realizaci projektu.V případě výstavby dálnic a rychlostních silnic je tento stav téměř pravidlem. 

Dopravní federace NNO v této oblasti spolupracuje především s organizací Oživení.

Dále spolupracujeme s nadačním fondem Stínové ŘSD.

 

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu