Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Případová studie veřejné zakázky na stavbu úseku dálnice D1 - 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou

K dálnici D1 se jako k hlavní silniční trase spojující tři největší města České republiky upírají zraky veřejnosti, odborníků i NNO již mnoho let: Tato dálnice se buduje, modernizuje i opravuje zároveň a téměř každý její úsek má za sebou nebo před sebou problémy při svém vzniku, realizaci či následném provozu.

Tato studie se zaměřuje na úsek 0137, tedy jeden ze dvou posledních dosud nepostavených úseků D1 (v trase Praha - Brno - Ostrava pak bude chybět již jen navazující úsek 0136 - Říkovice - Přerov).

V době přípravy této případové studie byla veřejná zakázka ve fázi výběru dodavatele stavby. Jelikož jsme se nemohli zabývat celým projektovým cyklem, bylo naším cílem upozornit zejména na rizika v přípravě zakázky a v zadávacích podmínkách soutěže na zhotovitele, která probíhala podle novelizovaného Zákona o veřejných zakázkách z roku 2012. Zaměřili jsme se i na velké množství veřejných zakázek s výstavbou tohoto úseku dálnice souvisejících. Analýzou těchto doprovodných zakázek se nám podařilo identifikovat i další problémy při přípravě i realizaci dálnic v ČR.

Hlavní zjištění

  • Nekompetentnost zadavatele – nedokonalá zadávací dokumentace, outsourcing služeb:  Doba trvání zadávacího řízení se blížila 7 měsícům a množství dodatečných dotazů přesáhlo číslo 350. Vypisování veřejné zakázky Ředitelstvím silnic a dálnic tak působí velmi neprofesionálně; kvalita projektové dokumentace je velmi nízká. Příliš mnoho činností v rámci projektu včetně těch, které by měl zadavatel zajistit sám vlastními kapacitami, poptává ŘSD vypisováním veřejných zakázek na externí služby.
  • Střety zájmů jednotlivých aktérů výstavbyProblematický je souběh funkcí společnosti HBH Projekt, spol. s r.o., která se podílela na vyhotovení projektové dokumentace a zároveň vykonává technický dozor investora. Společnost bude mít tedy mimo jiné za úkol upozorňovat na chyby v zadávací dokumentaci, na které se sama podílela. Současně se TDI a autorský dozor jako jedna a tatáž osoba bude vyjadřovat k vícepracím, a bude tedy mít zájem na zakrývání vad projektu.  Střety zájmů ohrožují nezávislou kontrolu kvalitní a ekonomické realizace stavby.
  • Nedostatečně a pozdě připravená stavba:  Ani v průběhu zadávacího řízení neměl projekt všechna potřebná stavební povolení ani vykoupené či zasmluvněné všechny potřebné pozemky. A to přesto, že celková doba zpoždění stavby je již 8,5 roku.
  • Trasa dálnice byla zvolena z nedostatečně vysvětlených důvodů přes problematické skládky popílků a jezero vytvořené u jedné ze skládek. K této trase nebylo zpracováno ani oponentní stanovisko.

 

Ke stažení

Související odkazy

 

Další případové studie dopravních staveb
Stavba dálnice D3 - 307, 308A, 308B
Modernizace dálnice D1 - 21

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu