Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Případová studie veřejné zakázky na stavbu dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí

Analýza přípravy a realizace výstavby dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí je třetí případovou studií, kterou se snažíme přispět do diskuse o tom, kde jsou hlavní slabiny přípravy a výstavby velkých dopravních staveb v ČR.  Ve srovnání s předchozími studiemi jde v případě D3 Tábor – Veselí o stavbu, jejíž první tendry byly realizovány v roce 2008 podle Zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) platného ještě před transparenční novelou z 2012. Některé problémy, na které poukazujeme, by tedy v současnosti již nastat nemohly. 

Úseky 0307 a 0308, na které se tato studie zaměřila, a pro které byl vybrán zhotovitel v jedné společné zakázce, jsou největším projektem dálnice realizovaným Ředitelstvím silnic a dálnic po roce 2007, pokud jde o rozpočet a počet velkých staveb v něm zahrnutých. Takto velký projekt s sebou nese řadu rizik spojených např. s transparentností veřejných zakázek či použitými kvalifikačními předpoklady pro uchazeče.

Situace novostavby D3 

 

Hlavní zjištění 

  1. Zadavatel vypsal zakázku na celkem šest samostatných staveb (2 úseky dálnice, 3 velké dálniční mosty a rekonstrukci stávajícího úseku dálnice). Tím značně zvýšil nároky na kvalifikaci dodavatelů a omezil počet potenciálních uchazečů. Zakázka se tak soutěžila v minimálním konkurenčním prostředí. Zadavatel obdržel pouze čtyři nabídky, z nichž dvě byly z formálních důvodů vyloučeny. Patrně i proto výsledná cena překročila předpokládanou hodnotu skoro o 0,5 mld. Kč
  2. Ve společnosti Pragoprojekt se kumulovalo několik funkcí: tvůrce investičního záměru, projektant, správce stavby, technický dozor a několikrát i odborný konzultant. Pragoprojekt tak mohl ovlivňovat jak charakter stavby, tak průběh výstavby i její kontrolu. Taková koncentrace pravomocí a střet zájmů představuje významné korupční riziko hlavně ve střetu zájmů.
  3. Do zadávacího řízení na zakázku na správce stavby a technický dozor stavby se přihlásily pouze dva subjekty. Důvodem byly jako u zakázky na zhotovitele staveb vysoké kvalifikační předpoklady pro uchazeče, kterými mohl projít jen malý okruh potenciálních konkurentů. Soutěžilo se navíc pouze s jediným kritériem nejnižší nabídkovou cenou. Obzvláště u zakázek tohoto typu by kritériem měla být převážně kvalita a ne tlak na cenu. Celkové náklady zadavatele mohou značně narůst v případě, že vybere nejlevnější technický dozor apod.
  4. Nekoncepční příprava projektu. Ministerstvo dopravy investovalo do přípravy projektu PPP minimálně dva roky a 120 mil. Kč. Projekt PPP se ve výsledku nerealizoval převážně z důvodu nepřipravenosti stavby ve smyslu chybějících stavebních povolení a majetkoprávní přípravy.
  5. Zadavatel použil pro výběr dodavatele diskriminační kritéria, která mohla vést k omezení počtu uchazečů o zakázku. Zadavatel mimo jiné požadoval, aby některé vybavení uchazeče bylo nejvýše 7 let staré. Dále, aby disponoval s betonárkami a obalovnami, což je podmínka, kterou judikatura o několik let později shledala diskriminační a tedy v rozporu se zákonem. Navíc podat nabídku mohl jen uchazeč, který měl v posledních třech letech obrat ve výši 36 mld. Kč, což je více jak 3,5 násobek předpokládané hodnoty zakázky. Všechna kvalifikační kritéria tak společně značně omezila konkurenci v zadávacím řízení.
  6. Zadavatel uzavřel smlouvu se správcem stavby a technickým dozorem až půl roku poté, co podepsal smlouvu se zhotovitelem. Správce stavby se tak nemohl podílet na přípravě zadávacího řízení a zadávací dokumentace, ani dozorovat do té doby provedené práce.
  7. Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek u zakázky na zhotovitele a správce stavby neobsahují zákonné náležitosti a zadávací řízení je tak netransparentní a nepřezkoumatelné.
  8. Stavba nebyla ani dva roky po uvedení do provozu finančně uzavřena.

Studie ke stažení (pdf, 2 MB)

Související odkazy

 

Další případové studie: Této studii předcházely analýzy projektu výstavby  D1 – 0137 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou a rekonstrukce, resp. modernizace dálnice D1 – 21 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší.

 

Další případové studie dopravních staveb
Stavba dálnice D1 - 137
Modernizace dálnice D1 - 21

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu