Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Procesy a aktéři vzniku dopravní stavby

Od myšlenky postavit dopravní stavbu k její realizaci vede dlouhá cesta. V následující tabulce shrnujeme pro přehlednost základní procesy a jejich základní aktéry, které by neměly v průběhu vzniku dopravní stavby chybět.

Je především potřeba důkladně promyslet zda je vůbec stavba potřeba, v jakém koridoru a trase, má být postavena. Následuje řada procesů, které mají stavbu i území, kterým bude procházet a na který bude mít vliv důkladně připravit a prozkoumat. Ten předpokládá odbornost a kompetentnost úřadů a institucí, které tuto přípravu realizují. Samotná kvalitní realizace stavby je podmíněna schopnostmi zhotovitele a také dobrou kontrolou prováděných prací a úkonů.

Konkrétní doporučení k jednotlivým fázím procesu jsme shrnuli v Desateru problémů a doporučení pro dopravní investice.

Proces Poznámka Úřad/orgán, který proces vede
Plán a výběr staveb, které se budou stavět
    Dopravní politika a strategie    
Dopravní politika pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050    MD
Dopravní strategie (SESTRA) Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury, navazuje na DP, rozpracovává její cíle.  MD
Dopravní model = vstupní data  MD
Vyhledávací studie Základní porovnání možných variant projektu  MD
Hodnocení projektu - širší spektrum metod a analýz Je potřeba využít např. LCA, MKA, CBA, rizika záměru, HDM 4 (ekonomické hodnocení)   MD
Studie proveditelnosti Součástí mají být varianty, hodnocení ekon. efektivnosti CK MD
     
    Územní plánování    
Politika územního rozvoje (PÚR ČR 2008) Obsahuje i koridory jednotlivých staveb. MMR
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Připravuje každý kraj.Obsahuje např. vymezení koridorů dopravních staveb. kraje
Územní plány obcí (ÚP) Zpracovává každá obec pro své území. Musí být v souladu se ZÚR.  obce
     
SEA  - Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Je potřeba provést na každou koncepci - strategii, tedy i DP, SESTRA, PÚR, ZÚR, ÚP. MŽP
Povolovací procesy stavby
Záměr projektu + oponentní posudek Součástí musí být oponentní posudek, hodnocení projektu dle různých kritérií - viz výše. CK MD
EIA – posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví Je potřeba provést v rané fázi přípravy stavby, navrhnout a posoudit varianty trasy, posuzovat aktuální údaje a situaci v území, zveřejnit a projednat s veřejností a všemi dotčenými subjekty.  MŽP
-- Stanovisko EIA
   
Veřejná soutěž na projektanta Projektant zpracovává postupně DÚR, DSP, PDPS, vykonává autorský dozor.  ŘSD
Geotechnický průzkum - předběžný (GTP)
Součástí má být i hydrogeologický průzkum. investor / projektant
Územní řízení  (ÚŘ) Podkladem je dokumentace = DÚR. MěÚ / kraj
Počátek jednání s vlastníky pozemků Lze uzavírat i smlouvy o smlouvě budoucí. stát (investor, státní úřad)
-- Územní rozhodnutí (ÚR)
   MěÚ / kraj
Geotechnický průzkum - (GTP)
podrobný investor / projektant
Výkupy pozemků Souhlas / smlouva  s vlastníkem stát (investor, státní úřad)
Stavební řízení (SŘ) dokumentace = DSP MD
Vyvlastnění Je to krajní varianta. Proces lze provádět současně se SŘ. OÚ ORP, magistrát
-- Stavební povolení (SP)
  MD
Veřejná soutěž na technický dozor investora (TDI) Má předcházet zpracování ZD a soutěži na zhotovitele. stát (investor, státní úřad)
Zpracování zadávací dokumentace + projektové dokumentace (PDPS) Součástí je technický návrh, Výkaz výměr. zadavatel + projektant
Veřejná soutěž na zhotovitele stavby   stát (investor, státní úřad)
Realizace  stavby
Výstavba
 Začíná předáním staveniště. zhotovitel (+ TDI, správce stavby, investor = zadavatel)
Změny během výstavby (ZBV) Vícepráce, méněpráce. Jejich celkové přípustné množství v projektu upravuje ZVZ.  zhotovitel
Uvedení do předčasného provozu České specifikum  zhotovitel
Převzetí stavby majetkovým správcem   zadavatel / investor
Finanční vyrovnání a uzavření stavby   zadavatel / investor
Kontrola stavby / projektu
Správce stavby = Projektový manažer  
Technický dozor investora (TDI) Najímá jej investor.  
ŘSD - Úsek kontroly kvality staveb (ÚKKS) Technická kontrola realizace stavby.  
Ministerstvo dopravy (MD) - Centrální komise MD Dohled nad celým procesem přípravy a realizace stavby.  
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) -  Supervize pro velké projekty Správa státních prostředků pro dopravní stavby. Kontrola čerpání prostředků.  
Národní kontrolní úřad (NKÚ) Nezávislý státní kontrolní orgán.
Kontroluje hospodaření s veřejnými  prostředky.
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Kontrola a rozhodování stížností na průběh veřejných soutěží  

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu