Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Desatero problémů a opatření potřebných k zavedení dobré správy v investicích MD

Investice do velkých dopravních staveb potřebují změnu!

Neziskové organizace sdružené v Dopravní federaci NNO identifikovaly desítku problematických oblastí, které je potřeba v oblasti výběru, přípravy a realizace dopravních staveb zlepšit. Ke každému problému navrhly zároveň možnosti řešení.

Vyzýváme ministra dopravy, aby se s obsahem Desatera seznámil a zajistil či se zasadil ve vládě, aby byla doporučení uvedena do praxe!

  1. DOPRAVNÍ STRATEGIE STÁTU / MINISTERSTVA DOPRAVY - nedostatečné posuzování efektivity, potřebnosti a hospodárnosti dopravních staveb
  2. PROJEKT JAKO CELEK, VARIANTY - projekt není posuzován jako celek, často nejsou posouzeny varianty nebo je vybrána problematická trasa
  3. ODBORNOST, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - nekompetentnost, neodbornost, malá kapacita státního investora (tj. zadavatele), nedostatečný systém projektového řízení
  4. GEOTECHNICKÉ PRŮZKUMY při přípravě stavby - neprováděny vůbec nebo nedostatečně
  5. VÝKUPY POZEMKŮ - nespravedlivé výkupy, nespolupráce úřadů, směna, zbytkové pozemky
  6. STAVEBNÍ POVOLENÍ - zahajování staveb bez stavebního povolení 
  7. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - nefungující trh dodavatelů, nekvalitní zadávací dokumentace, málo podrobná projektová dokumentace, kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria, cena 
  8. STŘETY ZÁJMŮ vykonavatelů různých rolí - především projektant, zhotovitel, technický dozor
  9. SMLOUVY - není dodržován FIDIC, nedostatečná odpovědnost dodavatelů, krátké záruky, zádržné, reklamace, řešení sporů
  10. DATA - absence systému projektového řízení, nedostatečná digitalizace a ukládání dat

(Červeně označené oblasti jsou součástí Výzvy ministrovi dopravy)

Desatero ke stažení (PDF)

 

Resort dopravy se dlouhodobě potýká s problémy v oblasti investic do dopravních staveb, ať již jde o výběr projektů, jejich přípravu či realizaci. Rozděluje přitom ročně desítky miliard korun a jím spravovaný Operační program Doprava je co do objemu největším českým operačním programem jak v minulém (2007 – 2013), tak v současném (2014 – 2020) finančním období EU. (S částkou 4,7 mld. EUR (cca 125 mld. Kč) se podílí celkem 20% na celkové alokaci peněz pro ČR v tomto programovém období.)

V Desateru zmiňované problematické aspekty investic přitom ohrožují čerpání prostředků nebo certifikaci již uskutečněných nákladů ze strany Evropské komise.

K problémům do značné míry přispívá také systém fungování a správy organizací a podniků, které v resortu dopravy působí a státní investice realizují nebo spravují.

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu