Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Za spravedlivé rozhodování o stavbách

2. 10. 2015
 

Nadace Via a Zelený kruh vyzývají k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů. Výzva se nemalou měrou dotýká dopravních staveb, které svým vlivem na životní prostředí stojí na prvních místech. Dopady neblahého stavu rozhodování a připravované legislativní změny (nový stavební zákon, změny zákona o EIA, zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury a dalších souvisejících zákonů) se ve velké míře dotýkají samozřejmě také dopravních staveb a jejich transparentního, efektivního participačního procesu se všemi potřebnými účastníky.

Podpořit výzvu můžete i Vy: http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/rozhodovani-o-stavbach

Výzva Za spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách

Nové stavby proměňují život v místech, kde žijeme. Mohou rovněž přispívat k rozvoji měst a obcí i kulturnímu životu v naší zemi. Nebo také nemusí. Pro naši společnost je proto důležité, kdo a podle jakých pravidel o chystaných stavbách rozhoduje.

Rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá a roztříštěná pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů.

Pro zajištění skutečné veřejné kontroly, transparentního a kvalitního rozhodování je třeba zmírnit překážky, které veřejnosti, obcím, investorům i úřadům staví do cesty platná legislativa i její nesprávný výklad či porušování. Proto je potřeba:

1. Sjednotit schvalovací řízení

Pravidla, kterými se řídí schvalování staveb, je potřeba sjednotit, zpřehlednit a výjimky omezit na nezbytné minimum. Různá povolení by šla spojit do jednoho razítka od jednoho úřadu. Procedury pro všechny stavby by měly být stejné, přehledné a každému srozumitelné. Není proto správné mít speciální zákony pro určité typy staveb, nebo pro vybrané stavební projekty.

2. Zaručit veřejnosti právo hájit kvalitu svého života

Některé stavby mohou mít velký vliv na život v ulici, čtvrti, obci, kraji či státu. Stavbou dotčení občané by proto měli mít stejná práva jako investor: musí mít možnost být plnohodnotným účastníkem ve schvalovacích řízeních a požádat vyšší úřad či soud o přezkoumání případných chyb.

3. Rozhodovat o věci, nikoli o formalitách

Zákon má umožňovat, aby se úřady a soudy zabývaly věcnými připomínkami, nikoli jen formální správností rozhodnutí. Nedává sebemenší smysl, aby se přezkoumávaly procesní přehmaty a přitom nebylo možné řešit očividné věcné chyby.

4. Zajistit, že verdikt platí

Verdikt, ať už je jakýkoli, musí platit. Proto nedává smysl, aby se spory mezi místními lidmi a investorem rozsuzovaly až poté, co je stavba skoro hotová. Porušuje se tím právo na spravedlivý a efektivní soudní proces a oslabuje důvěra v právní stát. Neboť i když soud rozhodne, že místní lidé měli pravdu, nedojde k reálné nápravě. A případná zpětná náprava poškozuje majitele či uživatele stavby.

5. Umožnit soudům a úřadům rychlejší rozhodování

Častá zdržování povolovacích procedur způsobují soustavné změny pravidel a nedostatečná odborná i personální kapacita úřadů. Proto je potřeba je výrazně posílit. Stát také musí posílit kapacitu správních soudů, aby také ony dokázaly vyhovět nově stanoveným lhůtám a nebyly přetíženy.

Proto vyzýváme k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu