Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Iniciativa Průhledná doprava přispěla k přípravě nominačního zákona a navrhla ministru dopravy jak zlepšit přípravu dálnic

Společná tisková zpráva Dopravní federace NNO a Naši politici, o.s.

Tři studie problematických dálničních staveb, Desatero problémů a zároveň doporučení či výzva ministrovi dopravy – to jsou některé výsledky více než rok trvajících snah iniciativy Průhledná doprava (1) (www.pruhlednadoprava.cz) upozornit na dlouhodobé systémové problémy dopravních investic a navrhnout možná řešení k nápravě.  Některé  návrhy se setkaly s kladnou odezvou a opatření se již zavádějí do praxe. Prostřednictvím Analýz a doporučení ke zlepšení procesu nominací a vlastnické politiky státu vůči svým podnikům a organizacím pak Průhledná doprava přispěla také ke schválení věcného záměru zákona o nominačním procesu vládou v červnu tohoto roku.

Své síly v iniciativě spojily nevládní organizace, které se dopravním investicím a jejich plánování, omezování korupce a střetů zájmů a zvyšování transparentnosti veřejných zakázek dlouhodobě věnují – Dopravní federace NNO, Naši politici, Oživení a Frank Bold.

Výstavba velkých dopravních staveb, která se podílí na objemu státních investic největším dílem, a zároveň se stále potýká s opakujícími se problémy, si zaslouží pozornost a změny. Proto i Průhledná doprava v lednu tohoto roku předložila Ministerstvu dopravy a následně zveřejnila soubor deseti problematických oblastí, kde spatřuje nejvíce především systémových problémů a navrhla řadu změn a úprav (2). Výzva Průhledná doprava adresovaná přímo ministru dopravy pak upozornila na 5 vybraných problémů, kde lze změny provést relativně rychle, především změnou vnitřních procesů či předpisů v resortu dopravy. Podle výzvy je potřeba především 1. předcházet střetům zájmů jednotlivých aktérů staveb, 2. zkvalitnit proces přípravy veřejných zakázek, 3. zlepšit standardy smluv s dodavateli staveb, 4. zlepšit proces vykupování pozemků od jednotlivých vlastníků a 5. zlepšit archivaci dat a přístup k nim. 

Oceňujeme, že jsme s představiteli Ministerstva dopravy mohli o řadě problémů otevřeně diskutovat, v čemž budeme pokračovat, a na některých závěrech najít shodu. Podle ministerstvu podřízené organizace - ŘSD tak dnes už například nemůže nastat situace, kdy by jedna firma projektovala projektovou dokumentaci pro veřejnou soutěž a následně pro vybraného uchazeče také vytvořila projekt pro realizaci stavby. Tomuto střetu zájmů zamezují i nové smluvní podmínky platné od února 2016, které si za základ vzaly nový překlad červené knihy FIDIC. Všechny střety zájmů však tímto určitě vyřešeny nejsou a ne všechna smluvní ustanovení červené knihy FIDIC byla převzata pro naše smlouvy. Podle ŘSD také funguje vícestupňová kontrola zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, takže již nemůže nastat např. situace, kdy uchazeči o zakázku k dokumentaci podávají stovky dotazů. Aktuální analýza kapacit ŘSD také uvádí, že Úsek kontroly kvality staveb má větší personální kapacity než před několika lety.

Některé návrhy Průhledné dopravy by mohlo MD či podřízené organizace dle svých slov využít – například vyzkoušet více možností, jak by v českých podmínkách nejlépe fungoval správce stavby – projektový manažer na stavbě především dálnic. Správný výkon této funkce znamená kvalitnější řízení stavebních prací.

V některých problematických oblastech však vidí Ministerstvo dopravy příčiny jinde. Například za prodlužováním realizace staveb namísto procesních vad a postupů ve svém resortu stále hledá občanské aktivisty. Stavby však musí být dobře připravovány a posuzovány hned od začátku, musí být dodržena pravidla transparentnosti, komunikováno se všemi dotčenými subjekty, vlivy stavby na životní prostředí a zdraví musí být posouzeny pro stavbu jako celek včetně možných variant trasy, nejen salámově rozsekaných částí dálnice. „Takto by mohla být řada problémů vyřešena a projednána hned na začátku, ne po deseti letech příprav,“ uvedla Alena Vondroušová z Dopravní federace.

Druhou hlavní oblastí, kde Průhledná doprava vidí v resortu dopravy řadu problémů a kde navrhla řadu opatření, je vlastnická politika a proces nominací (3) do orgánů státem vlastněných společností a podřízených organizací. Zde naše snahy a materiály přispěly i k úspěšnému schválení věcného záměru zákona o nominacích vládou. Cesta k jeho finální verzi ještě ale bude trvat. 

Nejvíce připomínek a návrhů se týkalo společnosti České dráhy, a.s., která má mezi státem vlastněnými společnostmi odlišnou organizační strukturu. Většinou jde o problémy, které nový zákon nevyřeší a ani vyřešit nemůže, neboť na ČD, a.s. a její dceřiné společnosti nedopadá. Tady bude záležet spíše na vnitřních opatřeních ministerstva. Řadu takových návrhů nabízí výzva Průhledná doprava, kterou jsme ministrovi předložili na počátku tohoto roku. Pomohlo by například včasné zveřejňování jmen kandidátů dozorčích rad, v případě dceřiných společností ČD, a.s. jejich povinné posuzování Řídícím výborem ČD, nebo stanovení kvalifikace pro členy Řídícího výboru ČD. Výsledkem jednání  na MD byla i žádost ministra dopravy o stručná doporučení, která by mohlo Ministerstvo dopravy i Vláda ČR implementovat ihned, bez nutnosti čekat na přijetí zvláštního právního předpisu,“ uvádí Michal Voda z organizace Naši politici, o.s.

Průhledná doprava také v analýzách upozornila na řadu konkrétních problematických personálních nominací. V některých případech byly kroky správným směrem udělány. Například mezeru v zákoně Ministerstvo vyřešilo tím, že začalo dobrovolně vysílat kandidáty do dozorčí rady ČD před vládní výbor pro personální nominace.

Alena Vondroušová z Dopravní federace uvádí: „Iniciativa Průhledná doprava vyzvala ministra dopravy, aby začal postupně odbourávat letité problémy dopravního stavitelství v ČR, a nabízí realistická opatření k nápravě. V některých oblastech jsme ministerstvo povzbudili, aby si problému všimlo a začalo se jím zabývat (například problémy při výkupech pozemků, postavení správce stavby). V některých oblastech však ministerstvo chyby na své straně nevidí a příčiny stále hledá jinde než v procesech probíhajících ve svém resortu. Oceňujeme pozitivní posun, a zároveň konstatujeme, že je nadále řada problematických oblastí, k nimž by se mělo ministerstvo dopravy  postavit  čelem, aby se daňoví poplatníci při přípravě a výstavbě dopravních staveb dočkali  výraznějšího pozitivního efektu.

 Poznámky:

1)      V rámci iniciativy „Průhledná doprava“ se Dopravní federace NNO v partnerství s organizací Naši politici a ve spolupráci s organizacemi Oživení a Frank Bold zaměřila na sledování kvality a efektivity projektového řízení v oblasti přípravy a realizace investic do dopravní infrastruktury. Druhou sledovanou oblastí je vlastnická politika Ministerstva dopravy ve státem vlastněných podnicích v resortu dopravy a proces nominací do kontrolních orgánů těchto podniků a podřízených organizací. Iniciativa je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více na www.pruhlednadoprava.cz.

2)      Soubor doporučení pro přípravu a realizaci dopravních staveb – Desatero problémů dopravních staveb je k dispozici zde: http://pruhlednadoprava.cz/vznik-dopravni-stavby. Na stránkách jsou dostupné i studie dopravních staveb, slovník zkratek a další podklady a odkazy k tématu.

3)      Soubor doporučení v oblasti vlastnická politika a nominace v resortu dopravy je k dispozici zde: http://pruhlednadoprava.cz/vyzva-vp/. Na stránkách jsou dostupné i Analýzy a další podklady k tématu. 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu