Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Slovník zkratek

Instituce a organizace: 
AFIM Asociace financování infrastruktury pro mobilitu
CDV Centrum dopravního výzkumu
ČSÚ Český statistický úřad
FIDIC

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils  (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) asociace, která vydává vzorové smluvní podmínky užívané v mezinárodní stavební praxi

Red Book FIDIC (Červená kniha FIDIC) - smluvní podmínky pro výstavbu pozemních staveb projektovaných objednatelem (= nejčastější způsob realizace staveb v ČR) - Nový oficiální překlad je účinný společně se zvláštními podmínkami od 2/2016.

Yellow Book FIDIC (Žlutá kniha FIDIC) - smluvní podmínky pro stavby projektované zhotovitelem a pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu technologického díla

White Book FIDIC (Bílá kniha FIDIC) - vzorová smlouva mezi klientem a konzultantem na poskytnutí služeb (např. projekční práce, TDI)

MD Ministerstvo dopravy
NERV Národní ekonomická rada vlády
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
ŘVC Ředitelství vodních cest
SŽDC Správa železniční dopravní cesty
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SPÚ Státní pozemkový úřad
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dokumenty v procesu vzniku stavby:
DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí   

DSP

dokumentace ke stavebnímu povolení

PD,      PDPS

projektová dokumentace = projekt zpracovaný pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky (lze se setkat i s přesnějším označením PDPS = projektová dokumentace pro provádění stavby)

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby = podklad pro předání hotové stavby
RDS realizační dokumentace stavby = projekt zpracovaný pro realizaci stavby
TKP technické kvalitativní podmínky
TP technické podmínky (např. TP 93 o použití popílků do tělesa dálnice)
VOP všeobecné obchodní podmínky
ZD zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
ZDS zadávací dokumentace stavby pro veřejnou zakázku
ZMR zakázka malého rozsahu (předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje zákonných limitů)
ZOP zvláštní obchodní podmínky
ZTKP zvláštní technické kvalitativní podmínky (např. ZTKP pro průchod stavby skládkou popílků)
Další zkratky:  
AB kryt asfaltový kryt
CB kryt cementobetonový kryt
EIA proces posouzení vlivů na životní prostředí na základě zákona č. 100/2001 Sb. (Environmental impact assesment), jeho výsledkem je stanovisko
JŘBÚ jednací řízení bez uveřejnění
NNO nevládní nezisková organizace
OPD 2 Operační program Doprava pro čerpání z fondů EU. OPD 2 se týká období 2014–2020. Předcházel mu OPD 1 pro období 2007 - 2013.
PPP Public Private Partnership (partnerství veřejného a soukromého sektoru)
SESTRA Dopravní sektorové strategie - strategický dokument státu, který by měl určit pritority při výběru dopravních staveb, které mají být realizovány. Aktuální strategie byla schválena v listopadu 2013.
SOKP Silniční okruh kolem Prahy
SSÚD středisko správy a údržby dálnice
TDI technický dozor investora
TEN-T transevropská dopravní síť - páteřní síť evrospkých tras
VZ veřejná zakázka
ZÚR zásady územního rozvoje
ZBV změny během výstavby
ZVZ zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu