Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Kontrolní akce NKÚ

Národní kontrolní úřad (NKÚ) odhalil  při svých kontrolních akcích již řadu pochybení a nesrovnalostí při zadávání veřejných zakázek a hospodaření Ministerstva dopravy a jeho resortních organizací.

Uvádíme zde odkazy na vybrané kontroly od roku 2002:

(Přehled výsledků všech kontrolních akcí lze najít v Plánu kontrolní činnosti NKÚ po výběru příslušného roku.)

 • 7. 7. 2015: SFDI platil miliony za služby, které měli dělat jeho zaměstnanci   +  (Reakce SFDI na tiskovou zprávu NKÚ)
  • Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem hospodařil v letech 2011 až 2014 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se státními penězi a majetkem. Kontroloři prověřili, jak SFDI například nakupoval kancelářské potřeby, jakým způsobem provozoval služební vozy nebo jak postupoval při nákupu služeb. Kontroloři odhalili nejzávažnější nedostatky u konzultačních, právních a poradenských služeb, za které SFDI zaplatil více než 3,5 milionu korun.
 • 3. 11. 2014: Projekty modernizace vodních cest se prodražují, podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný
  • NKÚ zkontrolovalo působení Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství vodních cest zejména při přípravě a výstavbě tří finančně nejvýznamnějších projektů na labské a vltavské vodní cestě. Přestože jedním z hlavních cílů prioritní osy 6 operačního programu "Doprava", z níž byla modernizace vodních cest především financována, bylo zvýšení podílu vodní dopravy na nákladní dopravě, tento podíl nadále zůstává zanedbatelný. Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně, v rámci které se zvyšovala jeho podjezdná výška, se prodražila více než o polovinu - z 800 milionů na 1,2 miliardy korun, a to není jediný případ, kdy náklady významně vzrostly. Dále byla z prostředků na rozvoj vodní dopravy zaplacena například kompletní rekonstrukce dvou nástupišť na nádraží v Kolíně.
 • 13. 10. 2014: Ministerstvo dopravy nestandardně převedlo na žádost MF 5 miliard korun SFDI, ovlivnilo tak schodek státního rozpočtu v letech 2012 a 2013
  • Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupovalo podle příslušných právních předpisů. NKÚ upozorňuje na nestandardní převod 5 miliard korun z operačního programu „Doprava“ na účet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Řadu nedostatků kontroloři našli i při kontrole oblasti výpočetní techniky a programového vybavení ministerstva. Při inventurách majetku za roky 2011 až 2013 Ministerstvo dopravy nedohledalo majetek za až desítky milionů korun.
 • 4. 8. 2014: Hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizací? Dělení zakázek, útraty za dárky a reklamu i vysoké odměny
  • Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizačních složek, konkrétně Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. NKÚ na základě svých zjištění odhaduje, že kontrolované instituce mohly v daných letech ve zmíněných oblastech ušetřit minimálně 6 % nákladů, což představuje 88 milionů korun. U Ředitelství vodních cest se odhad možných úspor pohybuje dokonce kolem 13 % nákladů.
 • 30. 9. 2013: ŘSD zaplatilo za právní služby za tři roky 357 milionů korun
  • Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR od roku 2010 do března roku 2013. Kontroloři prověřili výdaje generálního ředitelství, ředitelství závodů Praha a Brno a ředitelství správ Jihlava, Karlovy Vary, Pardubice a Plzeň. Kontrolovali například náklady na výpočetní techniku, kancelářský materiál, na úklid nebo na právní, poradenské a konzultační služby.
 • 13.5.2013: Náklady na vybudování a provoz systému elektronického mýtného odčerpaly v prvních pěti letech polovinu jeho výnosů
  • Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na příjmy z mýtného a z časových kuponů a prověřil s nimi související výdaje. Zkontroloval také, jak celní orgány ukládají, vybírají a vymáhají pokuty v systému elektronického mýtného. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011.
 • 25. 2. 2013: Kvůli nejednoznačným právním předpisům není jasné, jestli Ministerstvo dopravy vedlo řádné účetnictví
  • Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak se Ministerstvo dopravy při vedení účetnictví a při sestavování své účetní závěrky za rok 2011 drželo právních předpisů. Kontroloři zjistili, že resort nevedl úplné a průkazné účetnictví, protože nezaúčtoval část nehmotného majetku a neprovedl řádnou inventarizaci. Účetnictví také nebylo správné, NKÚ nalezl nesprávnosti v celkové výši 46 milionů korun. Týkaly se například neoprávněné tvorby opravných položek k pohledávkám nebo neoprávněné tvorby dohadné položky aktivní.
 • 29. 10. 2012: NKÚ zkontroloval hospodaření SŽDC
  • Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na některé oblasti hospodaření Správy železniční dopravní cesty v letech 2009 až 2011. Nehospodárně se ředitelství SŽDC podle NKÚ chovalo při odkupu majetku Českých drah, který přitom dráhy získaly bezplatně, dále u pronájmu a nákupech aut a při uzavírání smluv na poskytování právních služeb.
 • 10.4.2012: NKÚ kontroloval pořízení a provoz systému výběru mýtného
  • NKÚ prověřoval koncepční a organizační přípravu zavedení systému výběru mýta, stanovení technických, časových a ekonomických parametrů investičního záměru, zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci systému, smluvní vztahy a vlastní realizaci projektu.
 • 3. 6. 2011: NKÚ kontroloval peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3
  • Kontrolní akcí bylo prověřováno pořizování dálnice D3, která má vést ve směru Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště – státní hranice s Rakouskem. Z předpokládaných nákladů na pořízení ve výši 88 264 mil. Kč mělo být do konce roku 2010 vynaloženo 13 305 mil. Kč. Z celkové délky 174 km bylo realizováno 17 km, tj. necelých 10 %, a průměrné náklady na pořízení činily 290 mil. Kč/km. Průměrné náklady na pořízení zbylých úseků mají činit 530 mil. Kč/km.
 • 26. 1. 2009: Termín dobudování labské vodní cesty se podle NKÚ posunul o více než 10 let
  • Kontrola byla zaměřena na finanční prostředky poskytované na rozvoj a modernizaci labské vodní cesty. Na uvedený účel bylo do roku 2008 z prostředků státního rozpočtu, SFDI a Evropské unie vynaloženo přes 3,6 mld. korun. „Kontrolou zjištěný stav ukázal na nedostatky, které mohou mít negativní dopady na hospodárnost a účelnost finančních prostředků vynakládaných na realizaci koncepčních záměrů a cílů rozvoje a modernizace labské vodní cesty," řekl František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).
 • 12. 7. 2007: V hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR stále přetrvávají závažné nedostatky
  • Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se ve své další akci zaměřil na prověření hospodárnosti činností Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které souvisí se zajišťováním vlastního provozu generálního ředitelství, obou závodů a sedmi správ ze třinácti. „Přesto, že se jednalo o navazující kontrolu, výsledky ukázaly, že v ŘSD stále přetrvávají závažné nedostatky v hospodárnosti zabezpečování vlastního provozu," řekl prezident NKÚ František Dohnal.
 • 21. 6. 2006: Hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státu
  • Kontrolní akcí bylo prověřováno vytvoření podmínek pro zahájení činnosti a hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty v souvislosti s transformací Českých drah, s.o. na akciovou společnost České dráhy a SŽDC. Ve zprávě se uvádí, že přehled o stavu a struktuře závazků a pohledávek přecházejících na SŽDC nebyl věrohodný, České dráhy v období těsně před transformací nehradily sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za své zaměstnance a závazky z tohoto titulu se zvýšily téměř trojnásobně. Majetek státu převedený zákonem, jehož prodejem měly být hrazeny přešlé závazky, je cca ze třetiny neudržovaný, zničený a dlouhodobě nevyužívaný a výnosy z prodeje tohoto majetku proto nemohou být významnějším zdrojem pro úhradu závazků, které tak jdou na vrub státního rozpočtu.
 • 23. 6. 2005: Prostředky státního rozpočtu a hospodaření s majetkem státu v působnosti Ministerstva dopravy
  • Cílem kontroly bylo prověřit vybrané výdaje a příjmy státního rozpočtu a hospodaření s majetkem státu v působnosti Ministerstva dopravy. Kontrolováno bylo období roku 2003 a 1. pololetí 2004, v případě věcných souvislostí i období předchozí. Závažnější nedostatky co do počtu případů i jejich rozsahu byly zjištěny na ŘSD. V případě ŘSD řada nedostatků přetrvává z minulých období. V posledních dvou letech byla sice vydána řada nových vnitřních směrnic, ale u části z nich nebylo zajištěno jejich důsledné uplatnění. Systémové nedostatky zjištěné při přípravě a realizaci zakázek svědčí o neuplatňování pravidel projektového řízení (ŘSD v době kontroly připravilo některé směrnice k odstranění tohoto nedostatku). Zjištění ukazují i na nedostatečné vnitřní kontrolní mechanismy.
 • 7. 1. 2005: Hospodaření státních podniků s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu v oblasti letecké dopravy
  • Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu, s nímž jsou příslušny hospodařit státní podniky Česká správa letišť a Řízení letového provozu České republiky. Kontrolováno bylo období let 2000 až 2003. U státních podniků Řízení letového provozu a České správy letišť byly zjištěny nedostatky ve fázi přípravy investic, zejména v zanedbání variantní přípravy staveb s následným objektivním řešením variant, které bylo provedeno jen v případě nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně.
 • 29. 9. 2004: Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií
  • Cílem kontroly bylo prověřit systém zadávání dopravních studií, výběr jejich dodavatelů, účelnost a hospodárnost vynaložených finančních prostředků. Kontrolovaným obdobím byly roky 1993 až 2003. Systém zadávání dopravních studií v rámci programů výzkumu a vývoje sice formálně zaručuje dodržování hospodárnosti a účelnosti, ale ministerstvo u tří realizovaných studií nereagovalo na upozornění hodnotitelské komise na neúměrně vysoké náklady dopravní studie a neodůvodněně akceptovalo nabídkovou cenu řešitele.
 • 2. 7. 2004: Hospodaření s majetkem státu Státním fondem dopravní infrastruktury
  • Kontrolovanými osobami v období od roku 2001 až do ukončení kontroly byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a osm vybraných příjemců příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve zprávě se mj. uvádí, že: "Řídicí a organizační opatření plně nezabezpečovala hospodárné a účelné využití finančních prostředků vydávaných na programy dopravní infrastruktury. Programy se nestaly cíleným nástrojem ovlivňování aktivit rozvoje, výstavby a modernizace dopravní infrastruktury ve vazbě na priority a finanční možnosti. Zjištěné nedostatky se negativně odrážely v efektivnosti čerpání finančních prostředků SFDI jako rozhodujícího zdroje financování programů." 
 • 19. 9. 2002: Finanční prostředky na podporu kombinované dopravy
  • Cílem kontroly bylo prověřit systém a užití finančních prostředků na podporu kombinované dopravy. Kontrolováno bylo období let 1998 až 2001 (v případě věcných souvislostí i období předcházející). Dosavadní činnost MDS při podpoře kombinované dopravy tak zatím nevytvořila předpoklady vzniku konkurenceschopné alternativy k silniční dopravě.
 • 12. 2. 2002: Finanční prostředky poskytované na provoz, údržbu a rozvoj vodních cest
  • Cílem kontroly bylo prověřit systém poskytování a hospodaření s finančními prostředky vynakládanými na vodní cesty. Kontrolováno bylo období 1998 až 2001 do ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i roky předchozí. Závěrem zprávy se uvádí, že stávající systém koncepce a řízení investičního procesu rozvoje vodní dopravy v ČR je pro financování z hlediska zajištění účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků státního rozpočtu nebo prostředků SFDI neúměrně rizikový.

 

Kontrolní akce nad čerpáním a hospodařením s poskytnutými prostředky ze svého rozpočtu provádí také SFDI:

18. 3. 2015:  Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Kontrola zakázek zadaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, u kterých došlo k oslovení vybraných uchazečů"

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu